تبلیغات
کامپیوتر 88 - مهندسی واقعی توسط یک حشره
تبادل اطلا عات بین دانشجویان

مهندسی واقعی توسط یک حشره

تاریخ:جمعه 6 خرداد 1390-12:40 ب.ظ

Straight line برش در امتداد خط مستقیم

 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

بقیه در ادامه مطلب...

Leaving the end part to hang the house
قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com


Measuring distances
اندازه گیری فاصله ها

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net


Folding the leaf - real art
تا کردن برگ - هنر واقعی

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.persian-st.mihanblog.com

 

From beneath
و نیز از قسمت زیر

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 

Holding two sides together
دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 

Using right side to hold and left side to fold
قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد...!

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 

Real engineering ...
مهندسی واقعی ...

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 

House is now hanging to keep enemies out
خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

 

installing the door
تعبیه درب وردی منزل

 
گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.persian-st.mihanblog.com

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 

Checking the support and enforcing it with glue
کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com
 

isn’t it the best engineering?

آیا این مهندسی نیست؟

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com
 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.persian-st.mihanblog.com

 

The miracle of creation has no end
معجزه آفرینش پایانی ندارد ...


سکوت میکنم
زیرا نه نجوا و نه فریاد، هیچ یک کافی نیست
حتی سکوت نیز ناکافی است و دایره سخن ناتوان از سخن گفتن
افسون شده ام
من بهت زده پروردگارم هستم
که در صلاح او رخنه نمیتوان کرد
و در مطلق بودنش تردید جایی ندارد
او خود خالق واژه ها و مالک تمام هستی است